Allmänna villkor för Toyota Charging Network

1. Toyota Charging Network

1.1. Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Tyskland (”DCS”) tillhandahåller enligt detta avtal informationstjänster och teknologi till kunden för tillgång till laddinfrastrukturen för Toyota-bilar, genom en tjänst som kallas ”Toyota Charging Network”. För att kunna använda Toyota Charging Network måste kunden ha ett MyT-konto från Toyota Motor Europé NV/SA, Av Du Bourget/Bourgetlaan 60, Brussels, B-1140, Belgien (TME). I dessa allmänna villkor avser termen ”kund” alla personer oavsett kön.

1.2. Du kan läsa och ladda ned den senaste versionen av dessa allmänna villkor och den senaste informationen om priser på www.toyota-charging-network.eu. Ändringar av dessa allmänna affärsvillkor, ett Toyota Charging Network-avtal som ingåtts på den grunden samt eventuella ändringar av den avgift som avtalats med kunden på grund av ändringar i lagen, ändringar i rättspraxis eller marknadsvillkor kommer att meddelas kunden via e-postadressen som tillhandahålls av kunden i enlighet med avsnitt 2.2 i textform med uttrycklig hänvisning till relevanta ändringar. Om kunden inte invänder mot dessa börjar ändringarna gälla inom en månad efter att meddelandet har mottagits. DCS meddelar kunden om de lagliga följderna av detta i början av den här perioden. Förfarandet ovan gäller även ändringar av taxan som överenskommits med kunden.  

1.3. DCS samarbetar med operatörer av laddstationer (”Toyota Charging Network-partner”). Laddstationerna som ingår i Toyota Charging Network Partners visas på www.toyota-charging-network.eu, i MyT-appen likväl som genom andra kanaler (hädanefter ”frontend”) och har markerats för att skilja dem från andra laddstationer som inte ingår i detta nätverk av laddstationer. Du kan endast få tillgång till denna information genom att logga in i kundområdet.

1.4. Toyota Charging Network innefattar

a) att visa Toyota Charging Network-partners laddstationer (i form av statisk information) och viss information gällande användning av dessa Toyota Charging Network-partners laddstationer (som till exempel tillgänglighet och priser i form av dynamisk information) i frontend.

b) laddning på Toyota Charging Network-partners laddstationer efter autentisering (se avsnitt 6.1) med månatlig fakturering, inklusive en detaljerad översikt över alla laddprocesser.

1.5. Detaljer för Toyota Charging Network och användning av tjänsten hittar du på www.toyota-charging-network.eu.

1.6. I dagsläget garanterar Tyskland inte att laddstationsoperatörer tillhandahåller laddnings- och faktureringslösningar med nationell täckning som uppfyller kraven i kalibreringslagen. I vår tjänst använder vi data som erbjuds av laddstationsoperatörer. I vissa fall kan detta leda till avvikelser för laddning och fakturabelopp, med mera. Kontakta oss om du har några frågor.

2. Ingå avtal och beställningar

2.1. Kunden kan beställa Toyota Charging Network på www.toyota-charging-network.eu. Den version av de allmänna villkoren som användaren uttryckligen har accepterat vid beställning av Toyota Charging Network gäller (dessa kan ändras då och då i enlighet med avsnitt 1.2 ovan). DCS kan erbjuda kunden ytterligare tjänster, till exempel särskilda villkor för tillgång till laddstationer eller tillgång till laddstationer som drivs av en laddoperatör från en tredje part (”paket”). Bestämmelserna i dessa GTC tillämpas för sådana paket. 

2.2. Kunder som har ett MyT-konto kan registrera sig för Toyota Charging Network på www.toyota-charging-network.eu genom att skicka in sin adress och sina betalningsuppgifter. Dessa data kan rättas eller uppdateras senare i kundens kundområde eller via kundtjänst. Kunder som ännu inte har registrerat sig för ett MyT-konto ska göra detta innan de registrerar sig för Toyota Charging Network.

2.3. All information som skickas till kundkontoområdet, som t.ex. betalningsinformation, adressuppgifter och e-postadresser, skyddas automatiskt med hjälp av moderna krypteringsmetoder, t.ex. SSL-protokoll (Secure Sockets Layer).

2.4. Betalning ska göras med kreditkort eller andra betalningsmetoder som tillhandahålls Toyota Charging Network-kunden under registreringsprocessen.

2.5. Erbjudande och genomförande av ett Toyota Charging Network-avtal

a) DCS skickar ett bindande erbjudande för tillhandahållande av Toyota Charging Network. När kunden, som har ett MyT-konto, har registrerat sig för att få ett Toyota Charging Network-kundkonto och uttryckligen accepterat de allmänna villkoren kan Toyota Charging Network beställas. Orderprocessen beskrivs också på www.toyota-charging-network.eu.

b) Kunden kan rätta alla eventuella inmatningsfel genom att klicka på ”Föregående” under registreringsprocessen och rätta det. Innan beställningen bekräftas får kunden uttrycklig information om priserna som gäller för Toyota Charging Network.

c) När beställningsprocessen för Toyota Charging Network har slutförts får kunden en orderbekräftelse via e-post, tillsammans med information om de priser som gäller, de allmänna villkor som har accepterats av kunden samt information om sin rätt att säga upp avtalet (se avsnitt 2.7).

d) Avtalet för Toyota Charging Network slutförs när beställningsprocessen har slutförts.

e) Innehållet i Toyota Charging Network-avtalet lagras av DCS och kan hämtas eller sparas av kunden på www.toyota-charging-network.eu i kundområdet för Toyota Charging Network.

2.6. Språk

Avtalet för Toyota Charging Network ingås på svenska. Översättningar av dessa allmänna villkor till andra språk är endast avsedda för information och är inte juridiskt bindande.

2.7. Rätt att säga upp avtalet

Kunden har rätt att säga upp Toyota Charging Network-avtalet inom en period på fjorton dagar om han eller hon är kund.

Kunden informeras härmed om sin rätt att häva avtalet enligt följande:

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks.

Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Tyskland, tel: +46 8 437 334 99, e-post: se@toyota-charging-network.eu) ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, men du måste inte använda den.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Om du bett att tjänsterna ska börja utföras eller el redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.

(Slut på informationen om rätten att häva avtalet)

För att häva avtalet kan kunden också använda ångerblanketten som tillhandahållas Konsumentverket, på:  www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf.

3. Toyota Charging Network-laddkort: Aktivera och inaktivera Toyota Charging Network-laddkortet

3.1. För att använda Toyota Charging Network kräver de flesta laddstationer att du aktiverar ett Toyota Charging Network-laddkort. Om kunden redan har ett Toyota Charging Network-laddkort kan han eller hon aktivera ett sådant kort under registreringsprocessen. Om så inte är fallet, kommer DCS att skicka ett Toyota Charging Network-laddkort till kunden via e-post. Toyota Charging Network-laddkorten aktiveras på kundkontot i Toyota Charging Network genom att ange kortnumret och bekräfta uppgifterna. Kunden får sedan ett bekräftelsemeddelande. Det kan ta upp till ett dygn att aktivera ett Toyota Charging Network-laddkort.

3.2. På vissa laddstationer är autentisering endast möjlig med hjälp av MyT-appen som finns att hämta via Apple Inc. App Store eller i Google Play Store och innehåller en QR-kodläsare. För autentisering måste du logga in med hjälp av inloggningsuppgifter.

3.3. DCS är ägare till Toyota Charging Network-laddkortet. Kunden ska vara försiktig med sitt Toyota Charging Network-laddkort och sina inloggningsuppgifter. Kunden ska meddela DCS omedelbart om eventuell förlust eller stöld av Toyota Charging Network-laddkortet (se kontaktinformationen i avsnitt 10). Dessutom kan kunden också kontakta kundtjänst för Toyota Charging Network för att inaktivera Toyota Charging Network-laddkortet. Utfärdande av ett ersättningskort kan medföra ytterligare kostnader för kunden (se tillämpliga priser på www.toyota-charging-network.eu).

4. Avtalsvillkor och giltighet

4.1. Avtalet har ingen fast löptid och kan sägas upp av vardera parten genom skriftligt varsel en månad i förväg med verkan till kalendermånadens slut. Uppsägningsmeddelandet kan skickas genom kundkontot, per brev eller via e-post och detta påverkar inte rätten att avsluta avtalet omedelbart av goda skäl. Detta Toyota Charging Network-avtal avslutas automatiskt när avtalet för My Toyota-kontot avslutas.

4.2. När avtalet har avslutats är Toyota Charging Network-laddkortet inte längre giltigt och blockeras av DCS.

4.3. Olika villkor och uppsägningstider kan gälla för tilläggspaket som har bokats av kunden.

5. Användning och tillgänglighet för Toyota Charging Network

5.1. Kunden kan få mer information om Toyota Charging Network och tekniska uppgifter om användning och tillgänglighet på www.toyota-charging-network.eu. DCS tillhandahåller tjänster i det land där kunden bor, likväl som i ytterligare länder i enlighet med avsnitt 9 nedan.

5.2. För att kunna använda Toyota Charging Network på bästa möjliga sätt krävs att kunden har MyT-appen på lämplig mobil enhet eller åtkomst till www.toyota-charging-network.eu.

5.3. DCS strävar efter att utöka åtkomsten till och användningen av offentliga laddinfrastrukturer genom Toyota Charging Network och att utöka antalet Toyota Charging Network-partner. DCS ger dock inga garantier vad gäller tillgänglighet (korrekt fungerande, tillgänglig elektricitet eller full laddning), och kunden har inga rättigheter att kräva åtkomst till vissa laddstationer och/eller möjlighet till laddning. Mer specifikt finns ingen rätt att kräva att samma laddinfrastruktur via Toyota Charging Network-partner alltid bibehålls.

5.4. DCS ger inga garantier, i enlighet med avsnitt 5.5, gällande uppdateringar och/eller korrektheten av statisk och/eller dynamisk information som visas i frontend (se avsnitt 1.4 a), inklusive men inte begränsat till information om laddstationer och/eller deras tillgänglighet. Kunden accepterar att sådan information tillhandahålls av tredje part (t.ex. Toyota Charging Network-partner). Oavsett detta verifierar DCS att informationen är uppdaterad och/eller korrekt genom att ta stickprov, i en strävan efter att hela tiden förbättra tjänsten som tillhandahålls. Överföringen av den här informationen är också beroende av mottagning från mobilmaster för olika nätverksoperatörer och detta kan försämras av väderförhållanden, topografiska omständigheter, fordonspositioner och hinder i närheten (som t.ex. broar och byggnader m.m.).

5.5. Beroende på vilken taxa som har överenskommits kan priserna variera beroende på vilken laddstation som används (se avsnitt 7.1). I sådana prissystem med taxor visas det faktiska priset för respektive laddstation för kunden i MyT-appen, förutsatt att kunden är inloggad med sina inloggningsuppgifter. Med undantag för vad som anges i avsnitt 5.4 garanterar DCS att de visade priserna är korrekta. Kunder med avtal om olika taxor är skyldiga att inhämta information om giltiga priser innan de påbörjar laddningen.

5.6. De Toyota Charging Network-tjänster som tillhandahålls i enlighet med dessa allmänna villkor ska endast användas för laddning av Toyota-bilar.

5.7. Kunder kan låta familjemedlemmar eller medarbetare använda Toyota Charging Network (mer specifikt Toyota Charging Network-kortet), förutsatt att kunden inte debiterar dem för denna användning och att Toyota Charging Network endast används för att ladda kundens eget fordon. Innan sådan användning ska kunden informera användaren om hur laddstationerna ska användas på korrekt sätt. All annan användning av Toyota Charging Network av tredje part ska endast göras i enlighet med föregående samtycke från DCS. Kunden får inte använda Toyota Charging Network med olagliga syften eller tillåta att en tredje part gör detta.

5.8. Kunden ska noggrant följa handböckerna i fordonet som ska laddas samt instruktioner för annan utrustning eller tillbehör som används (t.ex. laddkablar), likväl som alla instruktioner och villkor för Toyota Charging Network-partner som visas på laddstationerna gällande användning av den specifika laddstationen. Det är strängt förbjudet att använda kablar eller annan utrustning eller tillbehör som (i) inte har certifierats i enlighet med tillämpliga lagar (t.ex. CE-märkning), (ii) inte har godkänts för respektive bil eller av respektive Toyota Charging Network-partner i enlighet med anvisningar som visas på laddstationerna eller (iii) är skadade.

5.9. Laddstationer som visar ett larmmeddelande eller en problemrapport eller som har en synlig skada ska inte användas. Kunden ombeds istället att informera DCS (se kontaktinformationen under avsnitt 10).

5.10. Kunden kan hållas ansvarig för alla eventuella skador han/hon har orsakat på grund av felanvändning eller olämplig användning av Toyota Charging Network-laddkortet eller MyT-appen som autentiseringsmetod eller felanvändning eller olämplig användning av laddprocessen i enlighet med rådande lagstiftning.

6. Laddprocess och autentisering: maxladdtid och inaktiv tid samt driftavbrott

6.1. I allmänhet autentiseras kunder på laddstationerna hos Toyota Charging Network-partner med hjälp av Toyota Charging Network-laddkortet. På vissa laddstationer kan autentisering också göras med hjälp av MyT-appen. Detta gäller särskilt sådana laddstationer som har intercharge-symbolen. För varje laddstation visas tillgängliga autentiseringsmetoder i MyT-appen eller på www.toyota-charging-network.eu.

6.2. Maxperioden för kontinuerlig anslutning på en specifik laddstation är 24 timmar samt 4 timmar (maxladdtid och inaktiv tid) för DC-laddning (likströmsladdning). Dessutom ska kunden avlägsna fordonet från den offentliga parkeringsplatsen så snart laddprocessen har avslutats eller maxparkeringstiden har uppnåtts. Kostnader som kan uppstå för DCS på grund av maxladdning eller inaktiv tid och/eller att parkeringsperioden överskrids, likväl som kostnader för böter eller bogseringstjänster på grund av olaglig parkering kommer att debiteras till kunden.

6.3. Kunden accepterar att det kan uppstå driftavbrott för laddstationer på grund av force majeure, som t.ex. vid strejk, lockout och enligt officiella direktiv, likväl som på grund av tekniska åtgärder och andra åtgärder som måste utföras för utrustningen för att den ska fungera korrekt eller för att förbättra tjänsten (t.ex. underhåll, reparationer, programvaruuppdateringar till system). Avbrotten kan också uppstå på grund av kortsiktiga kapacitetsbrister under perioder med stor efterfrågan.

6.4. I den utsträckning som avbrott och/eller problem med strömförsörjningen uppstår på grund av avbrott i elnätet (inklusive i anslutningen till nätet) ska DCS befrias från sina skyldigheter i enlighet med Toyota Charging Network. Detta gäller dock inte i den utsträckning DCS avbryter strömförsörjningen utan grund till detta. På begäran ska DCS utan oskälig fördröjning tillhandahålla kunder med information om skadehändelser och dess orsaker i den utsträckning DCS har information om detta eller informationen kan göras tillgänglig med rimlig ansträngning.

7. Avgifter; prissättning

7.1. Avgiften för Toyota Charging Network och användning av tjänsterna bestäms av överenskommen taxa och består vanligtvis av följande:

a) en fast månatlig grundavgift (beroende på överenskommen taxa; i vissa taxor kan den månatliga grundavgiften ingå i användningsavgiften (taxor med schablonbelopp) samt

b) betalningar för användning av de enskilda laddprocesserna på Toyota Charging Network-partners laddstationer.

Respektive taxa finns på webbplatsen. Kontrollera aktuella priser i MyT-appen innan du börjar ladda.

De faktiska priserna för laddningsprocesserna på respektive laddstation visas för kunden i MyT-appen, förutsatt att kunden är inloggad med sina inloggningsuppgifter. För varierbara priser har DCS rätt att justera priserna för faktisk användning av en laddstation som börjar gälla i framtiden. Kunder är skyldiga att inhämta information om gällande priser innan de påbörjar laddningen.

7.2. Den månatliga grundavgiften faktureras när Toyota Charging Network-avtalet har börjat gälla eller – vid ändringar av en taxa med en månatlig grundavgift – när denna prisändring har aktiverats av DCS för den proportionella återstoden av den första månaden.

7.3. Betalningar som baseras på faktiskt användning debiteras för varje laddprocess från starten (t.ex. när kontakten ansluts till laddpunkten) fram till slutet (när kontakten tas ut från laddpunkten), baserat på aktuella giltiga priser i respektive land och på respektive laddstation. Laddprocessen kommer att debiteras i enlighet med prislistan för tillämplig taxa.

7.4. Alla priser anges inklusive moms. Information om tillämpliga priser för respektive taxa ska skickas till kunden per e-post när avtalet ingås (se avsnitt 2.5c).

7.5. Om priserna visas på någon Toyota Charging Network-partners laddstation kan sådana priser skilja sig från de priser som har avtalats med och endast priserna som överenskommes mellan kunden och DCS gäller.

7.6. När kunden laddar utomlands (roaming) kan priset avvika från de priser som angavs när kunden ingick avtalet. Det är kundens eget ansvar att ta reda på vilka villkor som gäller innan en laddning påbörjas i utlandet. I sådana fall gäller inte meddelandeskyldigheten och upplysningsplikten som definieras i avsnitt 1.2 ovan i dessa allmänna villkor.

7.7. Vid laddning utomlands kan betalning i en annan valuta än valutan i Sverige tas ut av DCS (utländsk valuta). För att i möjligaste mån underlätta faktureringen i utländska valutor för kunden, kan DCS räkna om betalningen i utländsk valutan i Sverige och begära det omräknade beloppet från kunden istället för beloppet i den utländska valutan. Omräkningskursen för en laddning i utländsk valuta baseras på euro enligt ECB:s aktuella referensväxelkurs för föregående bankdag innan laddningen, som kunden kan se här:   https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

7.8. DCS förbehåller sig rätten att sänka priserna för befintliga och/eller nya avtal under de definierade tidsperioderna och för angivna laddstationer (se avsnitt 7.1b) (specialerbjudanden).

7.9. En prisändring kräver motsvarande avtal mellan parterna; kunden kan ansöka om en ändring av taxan på www.toyota-charging-network.eu.

8. Fakturering och betalningsmetoder

8.1. Kunden kan ta del av sina månadsfakturor via kundkontot för Toyota Charging Network på www.toyota-charging-network.eu, med en detaljerad lista över laddprocesser i respektive faktureringsperiod med information om datum, plats och varaktighet. Kunden meddelas via e-post om det finns en ny faktura.

8.2. Kostnader som ackumulerats under en kalendermånad faktureras med den betalningsmetod som valts vid registreringen för kundkonton hos Toyota Charging Network den fjärde arbetsdagen i följande kalendermånad. Företagskunder som betalar per faktura (se avsnitt 2.4) ska överföra beloppet inom 14 dagar efter mottagande av fakturan till det konto som anges på fakturan. DCS eftersträvar att fakturera Toyota Charging Network-tjänsten i följande kalendermånad, men fördröjning kan förekomma i enskilda fall (exempelvis på grund av sen fakturering från Toyota Charging Network-partner till DCS).

8.3. Kunden kan endast göra avdrag för krav från DCS om kundens motkrav inte har bestritts, baserat på en uppsägning av detta avtal eller om ett juridiskt bindande förhållande föreligger. Kunden får endast hålla inne betalningar baserat på klagomål som är relaterade till Toyota Charging Network-avtalet.

8.4. Om kunden har uteblivna betalningar har DCS rätt att blockera kundens användning av Toyota Charging Network.

9. Internationella roamingtjänster

Mot bakgrund av Toyota Charging Network-avtalet kan kunden använda Toyota Charging Network-laddkortet och MyT-appen även i andra länder än kundens boendeland. Det finns en aktuell lista över länderna på www.toyota-charging-network.eu.

10. Kontakt

För allmänna frågor om Toyota Charging Network-produkten, frågor om fakturor, kundavtal eller Toyota Charging Network-laddkortet likväl som tekniska problem, särskilt gällande laddprocessen kan kunden välja bland de kontaktmetoder som anges på www.toyota-charging-network.eu.

11. Garanti

Lagenliga garantivillkor gäller.

12. Ansvarsfriskrivning

12.1. Vid lindrig oaktsamhet är DCS endast ansvariga om de har brutit viktiga avtalsenliga skyldigheter (huvudsakliga skyldigheter) som till exempel de som bedöms tillkomma DCS specifikt i enlighet med innehåll och syfte med Toyota Charging Network-avtalet eller sådana skyldigheter som möjliggör själva utförandet av Toyota Charging Network-avtalet och uppfyllande som kunden regelbundet förlitar sig på. Sådana skyldigheter begränsas till den typiska skada som kan förutses vid tiden för ingåendet av Toyota Charging Network-avtalet.

12.2. Det personliga ansvaret för juridiska representanter, agenter och medarbetare på DCS för skada som uppkommer på grund av lindrig oaktsamhet är också begränsad i den utsträckning som beskrivs i ovanstående stycke.

12.3. DCS:s ansvar i händelse av illasinnad spridning av en defekt eller på grund av antagande om en garanti eller i enlighet med produktansvarslagar förblir opåverkade. Ansvarsbegränsningar gäller inte illasinnat uppsåt, grov oaktsamhet, dödsfall, fysisk skada eller skada på hälsan.

12.4. DCS är inte operatör för laddstationerna och har inget ansvar som operatör. Kunden accepterar att han/hon vid driftavbrott eller problem med laddningen på grund av problem med nätförsörjningen (inklusive anslutningen till nätet) kan framföra klagomål till operatören för distributionsnätverket och att DCS kan tilldela och överföra krav till operatören av distributionsnätverket relaterade till en skada för kunden.

13. Information gällande dataskydd

13.1. DCS tar skyddet av sina tjänsteanvändares personuppgifter på allvar och respekterar användarnas sekretess när personuppgifter behandlas.

13.2. Mer information om databehandling, dataskydd och datasäkerhet finns i dataskyddsmeddelandet.

14. Jurisdiktion, bedömningar och tillämpliga lagar

14.1. Toyota Charging Network-avtalet likväl som alla eventuella juridiska relationer baserat på dessa allmänna villkor lyder under lagstiftningen i Tyskland. FN:s konvention gällande avtal för internationell försäljning av varor gäller inte. Om kunden är en konsument gäller rådande konsumentlagstiftning i det land där kunden bor framför tysk lag om de är till kundens fördel.

14.2. Jurisdiktion för alla krav som är relaterade till relationer med företagsägare eller företag i enlighet med offentlig lag är München, Tyskland. Om kunden är en konsument och bor eller har bott i det Europeiska samarbetsområdet (EEA) eller i Schweiz kan han eller hon också ta upp kravet i boendelandet. Krav från DCS mot en konsument kan endast tas upp i det land där kunden bor.

14.3. Den europeiska kommissionen tillhandahåller en onlineplattform för att lösa tvister som du kan få tillgång till här http://ec.europa.eu/consumers/odr. Om du vill ta upp en fråga med oss vänligen kontakta oss.

14.4. DCS kommer inte att delta i tvisteförfarande inför en konsumentdomstol och är inte skyldig att göra detta.

Senaste revideringen: Februari 2021 

Bilaga 1: Mall för ångerrättsblankett

Mall för ångerblankett

(Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill frånträda avtalet)

Till:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Tyskland

E-post: se@toyota-charging-network.eu

Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) köpeavtal avseende följande varor (*)/tjänster (*)


Toyota Charging Network-avtalsnummer:

Beställdes den

Konsumentens/konsumenternas namn

Konsumentens/konsumenternas adress

Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper)

Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.